Lore Bert
Dante: Inferno, 2012
Transparent mit Japanpapier und Blattgold,
180 x 180
WVZ.-Nr. 12087

Lore Bert
Dante: Inferno, 2012
Transparent with Japanese paper and gold leaf,
180 x 180
cat.-n° 12087

Lore Bert
Dante: Inferno, 2012
Trasparente con carta giapponese e foglia d'oro,
180 x 180
cat.-n° 12087